ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2567-เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2567
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
gif1
ม.ต้น
MEP
ม.ต้น
ห้องเรียนปกติ
ม.ต้น
นอกเขต
ม.ปลาย
gif4
ม.ปลาย
ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
3 ก.พ. 2567 7 5 12 3 4 7 2   2             2 1 3      
4 ก.พ. 2567 20 12 32 13 7 20 4 2 6             3 3 6      
5 ก.พ. 2567 7 12 19 3 6 9 1 3 4             3 3 6      
6 ก.พ. 2567 8 9 17 6 2 8 2 5 7               2 2      
7 ก.พ. 2567 11 9 20 4 3 7 4 4 8             3 2 5      
8 ก.พ. 2567 8 7 15 1 2 3 3 1 4             4 4 8      
9 ก.พ. 2567 9 12 21 5 7 12 1 2 3             3 3 6      
10 ก.พ. 2567 11 20 31 8 6 14 1 2 3             2 12 14      
11 ก.พ. 2567 10 17 27 6 8 14 1 5 6             3 4 7      
12 ก.พ. 2567 8 9 17 3 5 8 3 2 5             2 2 4      
13 ก.พ. 2567 8 15 23 4 6 10   4 4             4 5 9      
14 ก.พ. 2567 3 4 7 2 3 5 1 1 2                        
1 มี.ค. 2567 12 9 21             10 8 18 1 1 2       1   1
2 มี.ค. 2567 123 184 307             73 111 184 24 27 51       26 46 72
3 มี.ค. 2567 43 63 106             24 40 64 11 7 18       8 16 24
4 มี.ค. 2567 62 63 125             34 31 65 16 14 30       12 18 30
5 มี.ค. 2567 35 32 67             16 17 33 10 6 16       9 9 18
6 มี.ค. 2567 32 22 54             21 13 34 5 4 9       6 5 11
7 มี.ค. 2567 30 31 61             13 20 33 11 6 17       6 5 11
8 มี.ค. 2567 33 37 70             16 13 29 10 12 22       7 12 19
9 มี.ค. 2567 64 87 151             46 54 100 8 22 30       10 11 21
10 มี.ค. 2567 29 49 78             18 28 46 7 10 17       4 11 15
11 มี.ค. 2567 25 15 40             15 6 21 3 3 6       7 6 13
12 มี.ค. 2567 14 15 29             6 6 12 6 6 12       2 3 5
13 มี.ค. 2567 9 5 14             6 3 9 3 1 4         1 1
รวม  621 743 1364 58 59 117 23 31 54 298 350 648 115 119 234 29 41 70 98 143 241