ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2566-เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2566
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
gift
ม.ต้น
mep
ม.ต้น
ในเขต
ม.ต้น
นอกเขต
ม.ปลาย
Gifted
ม.ปลาย
ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
7 ก.พ. 2566 13 4 17 4 1 5 9 3 12                        
8 ก.พ. 2566 17 8 25 13 2 15 4 3 7               3 3      
9 ก.พ. 2566 4 8 12   5 5 4 2 6               1 1      
10 ก.พ. 2566 5 4 9 3 3 6 2   2               1 1      
11 ก.พ. 2566 6 5 11 3 3 6 2   2             1 2 3      
12 ก.พ. 2566 4 5 9 2 5 7 1   1             1   1      
13 ก.พ. 2566 7 12 19 5 6 11 2 4 6               2 2      
14 ก.พ. 2566 17 6 23 10 2 12                   7 4 11      
15 ก.พ. 2566 7 12 19 3 4 7   3 3             4 5 9      
16 ก.พ. 2566 12 12 24 7 6 13 2 2 4             3 4 7      
17 ก.พ. 2566 8 8 16 6 1 7 2 3 5               4 4      
18 ก.พ. 2566 3 3 6   1 1 2   2             1 2 3      
6 มี.ค. 2566 94 130 224             63 76 139 11 19 30       20 35 55
7 มี.ค. 2566 56 78 134             40 44 84 10 18 28       6 16 22
8 มี.ค. 2566 41 59 100             30 27 57 7 17 24       4 15 19
9 มี.ค. 2566 43 51 94             27 32 59 5 5 10       11 14 25
10 มี.ค. 2566 41 57 98             22 27 49 13 15 28       6 15 21
11 มี.ค. 2566 88 118 206             50 71 121 22 27 49       16 20 36
12 มี.ค. 2566 45 64 109             25 35 60 11 10 21       9 19 28
13 มี.ค. 2566 25 38 63             11 16 27 4 12 16       10 10 20
14 มี.ค. 2566 19 34 53             9 15 24 5 8 13       5 11 16
15 มี.ค. 2566 4 11 15             1 3 4 1 2 3       2 6 8
รวม  559 727 1286 56 39 95 30 20 50 278 346 624 89 133 222 17 28 45 89 161 250