ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2567-เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ 20 มิถุนายน 2567 เวลา : 06:33
 ม.ต้น รวม
   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 99
   Mini English Program 46
   ห้องเรียนปกติ (ในเขต) 584
   ห้องเรียนปกติ (นอกเขต) 98
รวมทั้งหมด   827
 ม.ปลาย รวม
   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 55
   ห้องเรียนปกติ 181
รวมทั้งหมด   236
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 5 2 7
 11 ก.พ. 2567 30 26 56
 12 ก.พ. 2567 4 1 5
 13 ก.พ. 2567 5 6 11
 14 ก.พ. 2567 8 12 20
รวม  52 47 99
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • Mini English Program
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 2 2 4
 11 ก.พ. 2567 10 17 27
 12 ก.พ. 2567 2 2 4
 13 ก.พ. 2567 2 2 4
 14 ก.พ. 2567 5 2 7
รวม  21 25 46
 [ม.ต้น] (รับ 288 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (ในเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 109 131 240
 10 มี.ค. 2567 78 106 184
 11 มี.ค. 2567 33 35 68
 12 มี.ค. 2567 22 24 46
 13 มี.ค. 2567 28 18 46
รวม  270 314 584
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (นอกเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 19 20 39
 10 มี.ค. 2567 14 19 33
 11 มี.ค. 2567 4 6 10
 12 มี.ค. 2567 4 5 9
 13 มี.ค. 2567 4 3 7
รวม  45 53 98
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 10 16 26
 11 ก.พ. 2567 3 3 6
 12 ก.พ. 2567 2 5 7
 13 ก.พ. 2567 3 5 8
 14 ก.พ. 2567 3 5 8
รวม  21 34 55
 [ม.ปลาย] (รับ 40 คน)
  • ห้องเรียนปกติ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 26 38 64
 10 มี.ค. 2567 27 45 72
 11 มี.ค. 2567 6 11 17
 12 มี.ค. 2567 4 2 6
 13 มี.ค. 2567 13 9 22
รวม  76 105 181