ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2566-เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ 9 ธันวาคม 2566 เวลา : 05:37
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 76
   ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 37
   ห้องเรียนปกติ (ในเขต) 581
   ห้องเรียนปกติ (นอกเขต) 101
รวมทั้งหมด   795
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 36
   ห้องเรียนปกติ 204
รวมทั้งหมด   240
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 12 4 16
 15 ก.พ. 2566 6 4 10
 16 ก.พ. 2566 5 4 9
 17 ก.พ. 2566 10 6 16
 18 ก.พ. 2566 12 13 25
รวม  45 31 76
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 8 5 13
 15 ก.พ. 2566 3 1 4
 16 ก.พ. 2566 1 1 2
 17 ก.พ. 2566 3 3 6
 18 ก.พ. 2566 9 3 12
รวม  24 13 37
 [ม.ต้น] (รับ 288 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (ในเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 100 120 220
 12 มี.ค. 2566 90 106 196
 13 มี.ค. 2566 30 41 71
 14 มี.ค. 2566 29 39 68
 15 มี.ค. 2566 8 18 26
รวม  257 324 581
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (นอกเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 16 17 33
 12 มี.ค. 2566 16 12 28
 13 มี.ค. 2566 6 7 13
 14 มี.ค. 2566 6 11 17
 15 มี.ค. 2566 1 9 10
รวม  45 56 101
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 2 3 5
 15 ก.พ. 2566 2 4 6
 16 ก.พ. 2566 3 5 8
 17 ก.พ. 2566 5 3 8
 18 ก.พ. 2566 3 6 9
รวม  15 21 36
 [ม.ปลาย] (รับ 40 คน)
  • ห้องเรียนปกติ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 19 31 50
 12 มี.ค. 2566 15 37 52
 13 มี.ค. 2566 6 27 33
 14 มี.ค. 2566 10 20 30
 15 มี.ค. 2566 19 20 39
รวม  69 135 204