จำนวนผู้สมัคร แยกตามจังหวัดตามทะเบียนบ้าน
จำนวนทั้งหมด 200 คน